ประกาศวันลงทะเบียนเรียน2/2556(Change of Registration 2/2013)

สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
jate.p
Posts: 17
Joined: Fri Mar 11, 2011 9:25 am

ประกาศวันลงทะเบียนเรียน2/2556(Change of Registration 2/2013)

Postby jate.p » Mon Dec 02, 2013 4:40 pm

สำนักทะเบียนนักศึกษาขอแจ้งให้นักศึกษาที่ยังไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2556 ซึ่งมีกำหนดชำระเงินภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้ นักศึกษาอาจจะไม่สะดวกในเรื่องการเดินทาง ดังนั้นจึงมีการเลื่อนกำหนดการชำระเงินออกไปเป็นภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2556 โดยจะต้องพิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนใหม่ด้วยตัวเองหรือขอรับได้ที่สำนักทะเบียนนักศึกษาทั้ง 2 วิทยาเขต (หมายเหตุ นักศึกษาสามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2556 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป เนื่องจากฝ่ายการคลังจะต้องแก้ไขข้อมูลกำหนดวันชำระเงินให้ถูกต้อง)
และสืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยประกาศเลื่อนการสอบปลายภาคและวันเปิดภาคเรียนภาคการศึกษาที่ 2//2556 สำนักทะเบียนนักศึกษาจึงขอประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2556 ดังนี้
-เลื่อนกำหนดการลงทะเบียนเรียนปรับรายวิชา/ล่าช้า จากวันที่ 17-18 ธันวาคม 2556
เป็นวันที่ 16-17 มกราคม 2557
-เลื่อนกำหนดการลงทะเบียนเรียนเพิ่ม/ลดวิชา จากวันที่ 7-10 มกราคม 2557
เป็นวันที่ 21-24 มกราคม 2557

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Due to the ongoing and escalation of the political protests that may compromise the students’ safe travel to the University, the Records Office would like to extend the deadline for the registration fees payment to all of the students who have not yet made payment, due on December 2, 2013. Students can now make a payment for the registration fees until December 13, 2013. To make the payment, the students may bring a printout of a registration record to, or request for a copy of the registration record at the Records Office at both Rangsit Campus and City Campus. (Please note that the students may print the registration record for payment as from December 2, 2013, at 12.00 p.m., in order for the Financial Affairs to amend details of the change of the payment date accordingly).
Also, with reference to the Postponement of the Final Examination Period and the Re-opening of the 2nd Semester of the Academic Year 2013, the Records Office would like to inform you of the Change of the Registration Period for the 2nd Semester of the Academic Year 2013 as follows:
- The dates for Registration of Courses/Late Registration have been changed from December 17-18, 2013 to January 16-17, 2014.
- The dates for Adding and Dropping of Courses have been changed from January 7-10, 2014 to January 21-24, 2014.

Return to “สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest