การขอผ่อนผันการรับราชการทหารของนักศึกษา

กีฬา สันทนาการ งานอดิเรก สวัสดิการ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
teera.w
Posts: 19
Joined: Thu Nov 11, 2010 9:57 am

การขอผ่อนผันการรับราชการทหารของนักศึกษา

Postby teera.w » Tue Jul 05, 2011 10:14 am

การขอผ่อนผันการรับราชการทหารของนักศึกษา

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ออกกฎกระทรวงการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ พ.ศ. 2549 ซึ่งให้นักศึกษาได้สิทธิ์ในการขอผ่อนผันรับราชการทหารโดยยังไม่ต้องไปทำการตรวจเลือกทหารในปีที่ถูกเรียกจนกว่าจะเรียนสำเร็จ หรือมีอายุครบ 26 ปีบริบูรณ์ ถือว่าหมดสิทธิ์ในการผ่อนผันการรับราชการทหารจะต้องไปทำการตรวจเลือกทหารและหากนักศึกษาลาออกจากสถานศึกษาก็ถือว่าหมดสิทธิ์ในการผ่อนผันเช่นกัน
ดังนั้น ให้นักศึกษาชายทุกคนที่เกิดปี พ.ศ.2534 และนักศึกษาใหม่ที่เกิด พ.ศ.2533-2528 ที่ไม่ได้เรียนรักษาดินแดนและยังไม่ผ่านการตรวจเลือกทหาร
โปรดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
1. สด.9 ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) จำนวน 2 ฉบับ
4. ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
5. ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4) 6. อื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของนักศึกษา หรือบิดา มารดา หรือ
หลักฐานการแจ้งย้ายภูมิลำเนาทหาร พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
*เอกสาร ข้อ 4 และ ข้อ 5 ติดต่อขอได้ที่ สำนักทะเบียนนักศึกษา*
หมายเหตุ นักศึกษาจะต้องนำหลักฐานดังกล่าวมาติดต่อที่แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษาได้ทั้ง
2 วิทยาเขต วิทยาเขตกล้วยน้ำไท อาคาร 2 ชั้น 1 วิทยาเขตรังสิต อาคาร 10 ชั้น 1 ตั้งแต่
วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม ถึง วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2554 หากนักศึกษาผู้ใดไม่มาติดต่อ
ภายในกำหนดนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบในการขอสิทธิ์ที่จะขอผ่อนผันการรับราชการทหาร
ให้ในทุกกรณี

Return to “กีฬา สันทนาการ งานอดิเรก สวัสดิการ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests