วิชาเปิดเป็นวิชาเลือกเสรี ภาคฤดูร้อน/2561

สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
jate.p
Posts: 17
Joined: Fri Mar 11, 2011 9:25 am

วิชาเปิดเป็นวิชาเลือกเสรี ภาคฤดูร้อน/2561

Postby jate.p » Fri Oct 07, 2011 2:19 pm

รายวิชาเพื่อลงทะเบียนเรียนปรับคะแนนเฉลี่ยสะสม หรือเป็นวิชาเลือกอิสระ ภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2561

คณะมนุษยศาสตร์
รหัสวิชา/ชื่อวิชา/หน่วยกิต/Section
LB146 Organization of Sport Competition 3 4011
LB148 Recreation Management 3 4011
EN140 Essentials of Writing 3 3104
HM513 Flower Arrangement 3 3011

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
รหัสวิชา/ชื่อวิชา/หน่วยกิต/Section
EC200 Practical Economics for Daily Life 3 4011, 4012
EC222 Sufficiency Economy 3 4011, 4012

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
รหัสวิชา/ชื่อวิชา/หน่วยกิต/Section
IT201 Computer and Information Technology 3 3011, 3021, 3031, 3041

คณะบริหารธุรกิจ
รหัสวิชา/ชื่อวิชา/หน่วยกิต/Section
MG112 Management 3 3011


รายละเอียดวิชา
LB146 Organization of Sport Competition
ศึกษาความหมาย ลักษณะขอบข่าย ความมุ่งหมายปรัชญาและอุดมการณ์ ประวัติความเป็นมาของการแข่งขันกีฬาที่สำคัญ หลักการแข่งขันกีฬา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการแข่งขันกีฬา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา ข้อบังคับและระเบียบการแข่งขันกีฬา และการจัดแข่งขันแบบต่างๆ

LB148 Recreation Management
ศึกษาความหมาย ลักษณะขอบข่าย และความสำคัญของการบริหารจัดการนันทนาการ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการบริหารจัดการทางนันทนาการ ซึ่งมีความแตกต่างกันไปหลากหลายรูปแบบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่เกี่ยวข้องต่อตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

EC 200: Practical Economics for Daily Life
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสำหรับชีวิตประจำวันและมุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้ในชั้นเรียนไปพัฒนาใช้ได้เองโดยง่าย โดยเนื้อหาจะมุ่งเน้นถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในเวลานั้นและอธิบายเนื้อหาโดยใช้ตัวอย่างของสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจ ทั้งนี้ครอบคลุมการศึกษาวงจรทางเศรษฐกิจในทุกระดับ ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นในทางเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนและกำไรจากการผลิต ตลาด ตลาดเงิน ตลาดทุน นโยบายรัฐบาล ปัญหาเศรษฐกิจการค้าและการเงินระหว่างประเทศ ตลอดจนความรู้รอบตัวเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

EC 222: Sufficiency Economy
ศึกษาถึงความหมาย ปรัชญาและหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง และการนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตประจำวันภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ โดยศึกษาบทเรียนจากเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจของไทยในปี 2540 ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ของทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริกับเศรษฐกิจพอเพียงสหกรณ์ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาที่นำไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเองอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระดับต่างๆอย่างเป็นขั้นตอน รวมไปถึงการศึกษานอกสถานที่ในกรณีศึกษาต่างๆทั่วประเทศ

IT 201: Computer and Information Technology
ศึกษาพื้นฐานเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ศึกษาโปรแกรมประยุกต์ การนำเสนอสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในสังคมปัจจุบันและเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ในอนาคต รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง

viskarn.seem
Posts: 1
Joined: Wed Oct 31, 2018 10:26 pm

Re: วิชาเปิดเป็นวิชาปรับคะแนนเฉลี่ยสะสม ภาคที่ 2/2561

Postby viskarn.seem » Wed Oct 31, 2018 10:26 pm

ปีนี้มีท้ังหมดเท่านี้ใช่ไหมคะ

Pongsakon.jind
Posts: 1
Joined: Thu Apr 25, 2019 2:24 am

Re: วิชาเปิดเป็นวิชาเลือกเสรี ภาคฤดูร้อน/2561

Postby Pongsakon.jind » Thu Apr 25, 2019 2:26 am

สามารถลงได้ทุกคณะใช่ไหมครับ


Return to “สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests