ร่วมกัน Get Upgrade

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารมหาวิทยาลัย ประกาศแจ้งต่าง ๆ วันหยุด หรือเรื่องที่แจ้งให้นักศึกษาทราบ
counseling
Posts: 50
Joined: Thu Nov 11, 2010 2:30 pm

ร่วมกัน Get Upgrade

Postby counseling » Tue Mar 05, 2013 9:02 am

แผนกแนะแนวฯ กำหนดให้มีการชี้แจงเรื่องข้อบังคับการศึกษาที่นักศึกษาควรรู้ เช่น การคำนวณเกรด การประเมินสถานภาพนักศึกษา(รีไทรด์ รอพินิจ) และการสำเร็จการศึกษา ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากในการศึกษาให้สำเร็จในระดับมหาวิทยาลัย
ดังนั้น จึงขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 155.... ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสิ้นภาคที่ 1/2555 อยู่ระหว่าง 0.00-1.74 เข้าร่วมกิจกรรมกับแผนกแนะแนวฯ วันที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมปองทิพย์ อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ วิทยาเขตรังสิต หรือ วันที่ 18 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องสัมมนา 3 อาคาร ดร.เจริญฯ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
ในกิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาจะได้ฟังบรรยายเรื่อง ปรับชีวิต พิชิตความสำเร็จ จากวิทยากรภายนอก ได้พบอาจารย์แนะแนว และได้พบอาจารย์จากคณะทีนักศึกษาสังกัด เพื่อรับฟังคำแนะนำในการปรับเกรดให้ดีขึ้น เพื่อเรียนต่อไปให้จบการศึกษาได้ภายใน 4 ปี .... นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมได้รับเพชร 1 รายการ ..... เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง... :D

Return to “ประชาสัมพันธ์ข่าวสารมหาวิทยาลัย”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest