งาน The 30th BU Career Day วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2556

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารมหาวิทยาลัย ประกาศแจ้งต่าง ๆ วันหยุด หรือเรื่องที่แจ้งให้นักศึกษาทราบ
counseling
Posts: 50
Joined: Thu Nov 11, 2010 2:30 pm

งาน The 30th BU Career Day วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2556

Postby counseling » Wed Feb 06, 2013 10:56 am

แผนกแนะแนวและจัดหางาน กำหนดจัดงานนัดพบแรงงานประจำปีการศึกษา 2555 ภายใตชื่องาน The 30th BU Career Day ในวันพุธที่ 20และวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ห้อง Diamond Hall ชั้น 5 อาคาร BU Diamond วิทยาเขตรังสิต
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือผู้ที่ใกล้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว และต้องการหางานทำ สามารถสมัครงานได้โดยตรงกับสถานประกอบการที่ร่วมงาน มากกว่า 100 แห่ง
หลักฐานที่ต้องเตรียมไว้ใช้ในการสมัครงาน ได้แก่ รูปถ่าย สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทรานสคริป และหนังสือรับรองต่างๆ(ถ้ามี) เช่น การฝึกงาน การทำกิจกรรม เป็นต้น

****** แล้วพบกันได้ในวันงาน 20-21 กุมภาพันธ์ 2556 *******

=== ดูรายละเอียดที่ เว็บไซต์ฝ่ายบริการฯ http://bueds.bu.ac.th หรือ ลงทะเบียนร่วมงานที่ ระบบจัดหางานออนไลน์ที่ http://ejobs.bu.ac.th ===

Return to “ประชาสัมพันธ์ข่าวสารมหาวิทยาลัย”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests