Page 1 of 1

เชิญนักศึกษารอพินิจเข้าร่วมประชุม

Posted: Thu Sep 27, 2012 9:37 am
by counseling
แผนกแนะแนวฯ กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองและนักศึกษารอพินิจ (นักศึกษาทีเข้าเรียน ภาคที่ 1 ของปีการศึกษา และมีเกรดเฉลี่ยสะสม 1.50-1.74) เพื่อพบอาจารย์แนะแนวฯ คณาจารย์คณะ และวิทยากรภายนอก เพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับการศึกษา คำแนะนำในการปรับตัวด้านการเรียน และการบรรยายเรื่อง "ส่งเสริม สร้างสรรค์ มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ" เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวและศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาได้

การประชุมมี 2 รอบ ให้นักศึกษาเลือกเข้าฟังได้ตามสะดวก และสามารถสะสมเพชรกิจกรรมได้ 1 ดวง คือ
1. วันเสาร์ที 13 ตุลาคม 2555 เวลา 12.30 น. ณ ห้อง C2-901 ชั้น 9 อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ วิทยาเขตรังสิต
2. วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2555 เวลา 12.30 น. ณ ห้องสัมมนา 3 อาคาร 9 ชั้น 12 วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
นักศึกษาต้องแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมที่แผนกแนะแนวฯ วิทยาเขตใดก็ได้ หรือ แจ้งทางอีเมล์ที่ counseling@bu.ac.th


**** ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ฝ่ายบริการฯ http://www.bueds.bu.ac.th ****