เชิญนักศึกษารอพินิจเข้าร่วมประชุม

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารมหาวิทยาลัย ประกาศแจ้งต่าง ๆ วันหยุด หรือเรื่องที่แจ้งให้นักศึกษาทราบ
counseling
Posts: 50
Joined: Thu Nov 11, 2010 2:30 pm

เชิญนักศึกษารอพินิจเข้าร่วมประชุม

Postby counseling » Thu Sep 27, 2012 9:37 am

แผนกแนะแนวฯ กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองและนักศึกษารอพินิจ (นักศึกษาทีเข้าเรียน ภาคที่ 1 ของปีการศึกษา และมีเกรดเฉลี่ยสะสม 1.50-1.74) เพื่อพบอาจารย์แนะแนวฯ คณาจารย์คณะ และวิทยากรภายนอก เพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับการศึกษา คำแนะนำในการปรับตัวด้านการเรียน และการบรรยายเรื่อง "ส่งเสริม สร้างสรรค์ มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ" เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวและศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาได้

การประชุมมี 2 รอบ ให้นักศึกษาเลือกเข้าฟังได้ตามสะดวก และสามารถสะสมเพชรกิจกรรมได้ 1 ดวง คือ
1. วันเสาร์ที 13 ตุลาคม 2555 เวลา 12.30 น. ณ ห้อง C2-901 ชั้น 9 อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ วิทยาเขตรังสิต
2. วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2555 เวลา 12.30 น. ณ ห้องสัมมนา 3 อาคาร 9 ชั้น 12 วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
นักศึกษาต้องแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมที่แผนกแนะแนวฯ วิทยาเขตใดก็ได้ หรือ แจ้งทางอีเมล์ที่ counseling@bu.ac.th


**** ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ฝ่ายบริการฯ http://www.bueds.bu.ac.th ****

Return to “ประชาสัมพันธ์ข่าวสารมหาวิทยาลัย”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 171 guests