เชิญร่วมงาน ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาล

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารมหาวิทยาลัย ประกาศแจ้งต่าง ๆ วันหยุด หรือเรื่องที่แจ้งให้นักศึกษาทราบ
1490333760
Posts: 1
Joined: Thu Jan 20, 2011 12:31 am

เชิญร่วมงาน ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาล

Postby 1490333760 » Thu Jan 20, 2011 12:35 am

เชิญร่วมงาน
ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จัดสัมมนาเชิงวิชาการ “ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การตลาด (MPR Strategies and Tactics) ”วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 8.40 – 11.00 น. ห้อง 12-604

Public Relations, Communication Arts, Bangkok University วิทยาเขต รังสิต

วิทยากร : คุณเปรมศิริ ดิลกปรีชากุล

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม พีอาร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

“กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การตลาด”

Marketing Public Relations Strategy and Tactics : MPR Strategy and Tactics

การประชาสัมพันธ์การตลาด (Marketing Public Relations : MPR) เป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการตลาด (PR Support Marketing) ซึ่งเป็นพัฒนาการส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ และเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบัน เพราะเป็นยุคการสื่อสารไร้พรมแดน และพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นักประชาสัมพันธ์และนักการตลาดต้องศึกษา พัฒนา และปรับกลยุทธ์ทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกัน และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน นักประชาสัมพันธ์จำเป็นต้องทำงานใกล้ชิดกับฝ่ายการตลาดมากขึ้น เนื่องจากนักการตลาดนิยมหันมาใช้การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด เป็นเครื่องมือในการสื่อสารการตลาด เพื่อสร้างกระแสข่าวให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร บุคคล สินค้าหรือบริการ และแบรนด์ ให้ชัดเจนและต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น

สัมมนาเชิงวิชาการครั้งนี้จึงเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักและเข้าใจการประชาสัมพันธ์การตลาด (MPR) เพิ่มมากขึ้น รวมถึงสามารถนำแนวคิดและกลยุทธ์ไปปรับใช้ในการดำเนินงานด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารการตลาด ให้กับองค์กร บุคคล สินค้าหรือบริการ และแบรนด์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นที่น่าสนใจและน่าเชื่อถือทั้งในระยะสั้นและระยะยาวติดต่อสอบถาม / สำรองที่นั่งได้ที่

แมน 08-70252646 mn_zalid @ hotmail.com / ปอ 08-19046834 porjang_lovely @ hotmail.com

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000263721784

http://twitter.com/#!/MaNniiA_Pa20

Return to “ประชาสัมพันธ์ข่าวสารมหาวิทยาลัย”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest