Page 1 of 1

สอบถามเรื่องฝึกงาน 57ค่ะ

Posted: Thu Dec 12, 2013 12:18 pm
by wirawan.jira
สอบถามเรื่องระยะเวลาของการฝึกงาน ปี 2557 ช่วงปิดเทอมคะ
ฝึกประมาณเดือนไหนถึงเดือนไหนค่ะ ระยะเวลาเท่ากับช่วงที่เรียนซัมเมอร์เปล่าค่ะ

Re: สอบถามเรื่องฝึกงาน 57ค่ะ

Posted: Thu Jan 16, 2014 9:06 am
by records_office
เรื่องรายละเอียดของการฝึกงานให้นักศึกษาปรึกษาทางคณะโดยตรงนะคะ