online assesment

พูดคุยเรื่องทั่วไป ที่ไม่อยู่ในหมวดอื่น ๆ
watchareeporn.saku
Posts: 2
Joined: Wed Feb 16, 2011 12:59 pm

online assesment

Postby watchareeporn.saku » Fri Nov 23, 2012 10:05 am

อยากทราบว่า การประเมินอาจารย์ อาจารย์จะทราบมั้ยคะว่านศ.ที่ประเมินชื่ออะไร ประเมินอะไร เพราะถ้ารู้ อาจทำให้นศ.ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่

Return to “เรื่องทั่วไป”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest