เชิญนักศึกษาฟังคำแนะนำข้อบังคับการศึกษา

พูดคุยเรื่องทั่วไป ที่ไม่อยู่ในหมวดอื่น ๆ
counseling
Posts: 50
Joined: Thu Nov 11, 2010 2:30 pm

เชิญนักศึกษาฟังคำแนะนำข้อบังคับการศึกษา

Postby counseling » Mon Sep 24, 2012 1:22 pm

แผนกแนะแนวและจัดหางาน ขอให้นักศึกษาที่มีสถานภาพรอพินิจ (On Probation) หมายถึงนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม สิ้นสุดภาคฤดูร้อน/2554 อยู่ในเกณฑ์ 1.50 - 1.74 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงข้อบังคับการศึกษาและการจำแนกสถานภาพ
การบรรยายเรื่อง ส่งเสริม สร้างสรรค์ มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ และได้พบคณาจารย์ตัวแทนคณะที่จะมาให้คำแนะนำในการปรับตัวด้านการเรียน ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถขอเช็คเวลาเรียนกับอาจารย์ผู้สอนได้ และจะได้รับการบันทึกเพชรกิจกรรม โดย แผนกแนะแนวฯ ได้จัดประชุมเป็น 2 รอบ คือ

รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2555 เวลา 12.30 น. ณ ห้อง C2-902 (อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ชั้น 9) วิทยาเขตรังสิต
รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2555 เวลา 12.30 น. ณ ห้องสัมมนา 3 อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ ชั้น 12 วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

นักศึกษาสามารถแจ้งความประสงค์ในการเข้าประชุมใวันที่นักศึกษาสะดวก ที่แผนกแนะแนวฯ ได้ทั้ง 2 วิทยาเขต ในวันทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น. หรือตอบกลับ ทาง e-Mail : counseling@bu.ac.th โดยเลือกเข้าประชุมในวันที่นักศึกษาสะดวก ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2555 (เพื่อให้บริการอาหารว่าง)

** นักศึกษาที่เข้าประชุมและฟังการบรรยายสามารถบันทึกเพชรกิจกรรมได้ ดังนั้น ขอให้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน **


:D แผนกแนะแนวและจัดหางาน โทร . 02-9020299 ต่อ 2561-3 (วิทยาเขตรังสิต) :lol:

Return to “เรื่องทั่วไป”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest