Page 1 of 1

ไม่มีตารางเรียนค่ะ

Posted: Sat Aug 23, 2014 9:54 am
by thanakhon.karn
คือตารางเรียนยังไม่ขึ้นเลยค่ะ และไม่แน่ใจว่าเรียนห้องถูกหรือเปล่า จ่ายค่าเทอมนานแล้วค่ะ
แต่ตารางเรียนไม่ขึ้นสักที