e-mail ของมหาลัย เข้าไม่ได้ T^T

ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย (ภาคปกติ) สอบถามหลักสูตร การเรียนการสอน ปัญหาต่าง ๆ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
sutthiroj.chin
Posts: 1
Joined: Sat Sep 28, 2013 3:36 pm

e-mail ของมหาลัย เข้าไม่ได้ T^T

Postby sutthiroj.chin » Sat Sep 28, 2013 3:39 pm

This account can't be used to access Outlook.com
You're currently signed in with an Office 365 email account, which can't be used with Outlook.com. Please click here to sign out of your Office 365 account, then use another Microsoft account to sign in to Outlook.com (for example, your hotmail.com, live.com, or msn.com account).

ใครมีวิธีแกบ้าง...ผมแจ้งจบแล้วอะไรแล้ว หรือว่าเขาลบออกจากสาระบบไปซะละ

Return to “ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย (ภาคปกติ)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest