Page 1 of 1

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ Conversation@Work

Posted: Wed Nov 17, 2010 1:16 pm
by navaporn.s
สถาบันภาษาเปิดโครงการอบรม Conversation@Work สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนสนทนาภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติ เพื่อใช้ในการฝึกงานหรือทำงานในอนาคต โดยปูพื้นฐานตั้งแต่การสนทนาในชิวิตประจำวัน การรับโทรศัพท์ การพูดคุยติดต่อกับลูกค้าในโอกาสต่างๆ การสัมภาษณ์งาน เป็นต้น โดยเปิดสอน 2 กลุ่ม ที่วิทยาเขตกล้วยน้ำไทระหว่างวันที่ 15 ส.ค. - 15 ก.ย. เรียนวันจันทร์/พุธ/พฤหัส และที่วิทยาเขตรังสิต ระหว่างวันที่ 17 ส.ค. - 16 ก.ย. เรียนวันพุธ/พฤหัส/ศุกร์ เวลาเรียน คือ 16.40-18.40 น. จำนวน 30 ชั่วโมง ค่าอบรม 1,800 บาท รับกลุ่มละ 20 คน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 ส.ค. 54
นักศึกษาที่สนใจโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อที่สถาบันภาษาหรือฝ่ายการเงินทั้งสองวิทยาเขตหรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://buli.bu.ac.th

ผศ. นวพร สรรพานิช
0895093507