ติด F แล้วลงรีเกรด นี่จะมีสิทธิ์ได้เกียรตินิยมรึเปล่าครับ

สอบถามเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
1520309566
Posts: 1
Joined: Fri Apr 01, 2011 4:36 pm

ติด F แล้วลงรีเกรด นี่จะมีสิทธิ์ได้เกียรตินิยมรึเปล่าครับ

Postby 1520309566 » Fri Apr 01, 2011 4:38 pm

คือติด F วิชา EN313 แต่ถ้าลงรีเกรดแล้วได้ D+ นี่พอจะมีสิทธิ์ได้เกียรตินิยมอยู่รึเปล่าครับ

records_office
Posts: 497
Joined: Wed Nov 10, 2010 3:15 pm

Re: ติด F แล้วลงรีเกรด นี่จะมีสิทธิ์ได้เกียรตินิยมรึเปล่าครั

Postby records_office » Tue Apr 05, 2011 5:53 pm

ไม่สามารถได้รับเกียรตินิยมค่ะ ตามเงื่อนไขการรับปริญญาบัตรเกียรตินิยมนั้นที่มีรายละเอียดในดีกรีแพลนนั้นระบุชัดเจนดังนี้
"การให้ปริญญาเกียรตินิยม
๔๓.๑ ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
    ๔๓.๑.๑ เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไปโดยไม่เคยสอบวิชาใดได้ลำดับขั้น D หรือ D+ หรือ F หรือ U ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ำในวิชาใดและลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๕๐ หน่วยกิต
    ๔๓.๑.๒ สอบได้หน่วยกิตครบตามที่กำหนดไว้ภายในสี่ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ หรือภายในห้าปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก
๔๓.๒ ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
    ๔๓.๒.๑ เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป โดยไม่เคยสอบวิชาใดได้ลำดับขั้น F หรือ U และไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ำในวิชาใด และลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๕๐ หน่วยกิต
    ๔๓.๒.๒ สอบได้หน่วยกิตครบตามที่กำหนดไว้ภายในสี่ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ หรือภายในห้าปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก "


Return to “สำนักวิชาการ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest