Page 1 of 1

สอบถามเรื่องฝึกงาน

Posted: Tue Mar 25, 2014 6:10 pm
by samita.buat
อยากทราบว่า คณะนิเทศศาสตร์ โฆษณา
ถ้าจะฝึกงานต้องทำอย่างไรบ้างคะ ต้องผ่านวิชาไหนก่อนไหม
แล้วฝึกงานได้หน่วยกิตไหมคะ กี่หน่วยกิตคะ