Page 1 of 1

ขอผ่อนผันรับราชการทหาร (เพิ่มเติม)

Posted: Fri Jan 27, 2012 2:53 pm
by teera.w
ขอผ่อนผันรับราชการทหาร (เพิ่มเติม)
ขอให้นักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ.2534 ที่ไม่ได้เรียนรักษาดินแดน และยังไม่ได้ขอผ่อนผันการรับราชการทหารในรอบที่ผ่านมา ให้มาติดต่อยื่นเรื่องขอผ่อนผันการรับราชการทหาร รอบเพิ่มเติมได้ที่แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา วิทยาเขตกล้วยน้ำไท อาคาร 1 ชั้น 1 วิทยาเขตรังสิต อาคาร 14 ชั้น 1
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2555 เท่านั้น
***หากนักศึกษาไม่มาติดต่อภายในกำหนดนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบในการขอสิทธิ์จะขอผ่อนผันการรับราชการทหารให้ในทุกกรณี***

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา