Page 1 of 1

นักศึกษาที่เกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ในช่วง 1.50-1.74 โปรดทราบ

Posted: Tue Jul 12, 2011 2:30 pm
by counseling
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสิ้นปีที่ 1 อยู่ระหว่าง 1.50-1.74 ตามข้อบังคับการศึกษาจะถือว่าเป็นนักศึกษารอพินิจ หรือ เรียกว่า ON Probation และจะสามารถลงทะเบียนได้ไม่เกิน 16 หน่วยกิตเท่านั้น
ดังนั้น หากนักศึกษาอยู่ในกลุ่มดังกล่าว และลงทะเบียนเกิน 16 หน่วยกิตในภาคที่ 1/2554 นี้ ขอให้ติดต่อแผนกแนะแนวฯ วิทยาเขตใดก็ได้ ภายในวันที่ 29 กรกฏาคม 2554 เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

Re: นักศึกษาที่เกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ในช่วง 1.50-1.74 โปรดทราบ

Posted: Tue Jul 26, 2011 10:43 am
by counseling
:shock:
อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็ก...หรือนิ่งนอนใจ
โปรดเข้าร่วมกิจกรรม...กับแผนกแนะแนวฯ
:lol: เพื่อการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จของท่าน

ดูรายละเอียดได้ที่ http://bueds.bu.ac.th