Page 1 of 1

กิจกรรมให้บริการด้านการเรียนของแผนกแนะแนว(I See You)

Posted: Tue Oct 09, 2012 3:24 pm
by counseling
แผนกแนะแนวและจัดหางาน จัดกิจกรรมช่วยเหลือนักศึกษาด้านการเรียน โดยเจาะกลุ่ม
นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสิ้นภาคฤดูร้อน/2554 อยู่ในเกณฑ์รอพินิจ (1.50-1.74)

อย่าลืม!.......ชวนคุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครองที่คุณไว้ใจ เข้าร่วมประชุมกับแผนกแนะแนวฯ
เพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินสถานภาพ และข้อบังคับการศึกษาสำคัญๆ

และการบรรยายพิเศษ เรื่อง ส่งเสริม สร้างสรรค์ มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
ทั้งนี้เพื่อปร้บตัว ปรับเกรด ให้สามารถเรียนต่อได้จนจบการศึกษา ..... ทุกอย่างแก้ไขได้...ถ้าตั้งใจจริง ...


ดูรายละเอียดได้ที่ http://bueds.bu.ac.th