วิชาเปิดเป็นวิชาปรับคะแนนเฉลี่ยสะสม ภาคที่ 1/2560

สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
jate.p
Posts: 17
Joined: Fri Mar 11, 2011 9:25 am

วิชาเปิดเป็นวิชาปรับคะแนนเฉลี่ยสะสม ภาคที่ 1/2560

Postby jate.p » Fri Oct 07, 2011 2:19 pm

รายวิชาเพื่อลงทะเบียนเรียนปรับคะแนนเฉลี่ยสะสม หรือเป็นวิชาเลือกอิสระ ภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2560

คณะบริหารธุรกิจ
OH312 Organization Behavior 3 3741
OH313 Motivation Techniques 3 3011
OH325 Personality Development 3 3011
OH417 Business Professional Skills 3 3011
MG440 The Game of Go: Strategic Thinking Skill Development 3 3011
FI316 Personal Financial Planning 3 3011
MG101 Introduction to Business 3 2561
MG112 Management 3 3011
MG323 Leadership & Team Development 3 3011
MG411 E-Business Management 3 4721

คณะนิเทศศาสตร์
COM755 Celebrity Branding 3 3011, 3012

คณะมนุษยศาสตร์
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต Section
AB221 Ground Passenger Service 3 2671, 2672, 2673, 2674
AB231 In-Flight Passenger Service 3 2681, 2682, 2683, 2684
EAS201 Eastern Asia Culture 3 2561
EAS301 Modern Asia in the world 3 3131
EAS401 Eastern Philosophy 3 4131
ELC201 Chinese Language and Culture I 3 3011
ELK201 Korean Language and Culture I 3 3131
HM362 Bartending 3 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016
HM364 Food Styling 3 3011
HM366 Introduction to Wine 3 3011, 3012, 3013, 3014
HM371 Basic Flower Arrangement 3 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017
LB215 Ethics 3 3011
LB241 Principles of Yoga for Health and Living 3 3011
LB303 Thai Culture 3 9600
LB311 Psychology for Life and Work 3 3011
LB304 Family Studies 3 9600
SC201 Man and Enviroment 3 3011
TH111 Thai Usage 3 3011
TM231 World Civilization for Tour Guiding 3 3011

สถาบันภาษา
EN402 English in Music and Movies 2 3011
EN412 Conversation for Social Interaction 3 3011

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
CO301 Pre-Cooperative Education 3 4812, 4813, 4814,4815, 4816

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
CS202 Introduction to Business Computing 3 3011,3012, 3013,3014, 6011,6012
IT201 Computer and Information Technology 3 3011,3012, 3013,3014, 3015,3016,3017,3018, 6011,6012

คณะศิลปกรรมศาสตร์
FA 111 Basic Drawing 1542
FA115 History of Arts 1541
FA 116 Color Theory 1541

คณะเศรษฐศาสตร์
EC200 Practical Economics for Daily Life 3 3011
EC222 Sufficiency Economy 3 3011, 3012

******************************************************

ELC201: Chinese Language and Culture I
ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนในชีวิตประจำวัน

ELK201: Korean and Culture I
ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีในชีวิตประจำวัน

EAS201: Eastern Asia Culture
ศึกษาอารยธรรมตะวันออกที่โดดเด่นในเอเชียตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เน้นเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความภูมิใจ สร้างความเป็นสากลและเอกภาพระหว่างชนชาติต่างๆในเอเชีย

EAS301: Modern Asia in the World
ศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีในเอเชีย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในอัตลักษณ์ของภูมิภาคเอเชียยุคใหม่

EAS401: Eastern Philosophy
ศึกษาแก่นความคิดที่สำคัญ และเป็นแบบฉบับของปรัชญาตะวันออก เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ และซาบซึ้งในความเป็นเอเชีย รวมถึงสามารถนำหลักความคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์

FA111: Basic Drawing I
ศึกษาและปฏิบัติการวาดเส้น เพื่อให้เข้าใจแนวคิด หลักทฤษฎี และองค์ประกอบต่างๆของการวาดเส้น เช่น เส้น น้ำหนัก รูปทรง พื้นผิวชนิดต่างๆ ฯลฯ ฝึกการรับรู้และแสดงออกด้วยเทคนิควิธีการใช้เครื่องมือและวัสดุชนิดต่างๆ เรียนรู้เกี่ยวกับการรับรู้และการแสดงออก การสื่อสารด้วยภาษาภาพ (Visual) เพื่อให้สามารถนำความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานของวิชาชีพต่อไป

FA115: History of Arts
ศึกษาทำความเข้าใจเรื่องสีทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติอย่างมีระบบเพื่อให้เกิดความเข้าใจในคุณสมบัติของสีทั้งในทางกายภาพและจิตวิทยาที่มีผลต่อความรู้สึกของมนุษย์รวมถึงความหมายและสุนทรียภาพในการใช้สี ซึ่งมีอิทธิพลต่อการออกแบบสามารถนำหลักทฤษฏีมาใช้เป็นพื้นฐานในแต่ละสาขาวิชาชีพได้อย่างมีเหตุและผล

FA 116: Color Theory
ศึกษาทำความเข้าใจเรื่องสีทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติอย่างมีระบบเพื่อให้เกิดความเข้าใจในคุณสมบัติของสีทั้งในทางกายภาพและจิตวิทยาที่มีผลต่อความรู้สึกของมนุษย์รวมถึงความหมายและสุนทรียภาพในการใช้สี ซึ่งมีอิทธิพลต่อการออกแบบสามารถนำหลักทฤษฏีมาใช้เป็นพื้นฐานในแต่ละสาขาวิชาชีพได้อย่างมีเหตุและผล


HM 362: Bartending
ศึกษาเครื่องดื่มและส่วนผสมประเภทต่างๆ ทั้งที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ การเลือกใช้อุปกรณ์ ลีลาการผสมเครื่องดื่มและการเสิร์ฟ การคำนวณส่วนผสมของเครื่องดื่ม เน้นการเรียนภาค ทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไปเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปสร้างสรรค์เครื่องดื่มชนิดใหม่ๆ ได้

HM 364: Food Styling
ศึกษาเทคนิคและวิธีการตกแต่งอาหารในรูปแบบและวัฒนธรรมต่างๆ การประยุกต์ใช้วัตถุดิบและวัสดุต่างๆ มาจัดแต่งอาหารและโต๊ะอาหาร เน้นการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไปเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปสร้างสรรค์ศิลปะการตกแต่งอาหารและการจัดโต๊ะอาหารได้

HM 366: Introduction to Wine
ศึกษาประวัติความเป็นมา ถิ่นกำเนิด ประเภทและชนิดของไวน์ ขั้นตอนการผลิต การเก็บรักษา การอ่านฉลากและการเลือกซื้อ รวมถึงการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะกับไวน์แต่ละชนิด รสชาติของไวน์ การเก็บรักษาไวน์ การเปิดและเสิร์ฟไวน์ ความรู้เรื่องไวน์กับสุขภาพ มีการศึกษานอกสถานที่

HM 371: Basic Flower Arrangement
ศึกษาทฤษฎีและองค์ประกอบต่างๆ หลักการและความรู้เบื้องต้นในการจัดดอกไม้ ลักษณะและการดูแลรักษาดอกไม้ชนิดต่างๆ อุปกรณ์ในการจัดดอกไม้ การเลือกรูปทรงของแจกันเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดดอกไม้ทั้งแบบตะวันออกและตะวันตก เน้นการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไปเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปสร้างสรรค์การจัด

LB215 Ethics
ศึกษาความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและจริยศาสตร์ โลกทัศน์แบบจิตนิยม สสารนิยม ธรรมชาตินิยม จุดหมายของชีวิตตามอุดมคติ การแสวงหาความสุข ปัญหาเกี่ยวกับความดี เสรีภาพและความรับผิดชอบ เกณฑ์ตัดสินจริยธรรม ทฤษฎีจริยศาสตร์ที่สำคัญ การวิเคราะห์ปัญหาจริยธรรมร่วมสมัย

LB241 Principles of Yoga for Health and Living
ศึกษาปรัชญาและมรรควิถีของโยคะ ท่าอาสนะพื้นฐานเพื่อปรับร่างกายและจิตใจให้สมดุล และชุดการฝีกอาสนะในชีวิตประจำวัน

LB303 Thai Culture
ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมไทยกับความเป็นชาติไทย อันได้แก่ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ประเพณีเทศกาล ความรู้ทั่วไปทางจิตรกรรมและประติมากรรมไทย ประวัติศิลปะไทย ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ไทย ฯลฯ

LB304 Family Studies
ศึกษาถึงข้อเท็จจริงและปัญหาในด้านความรับผิดชอบของชีวิตการครองเรือน ด้านความเป็นบิดามารดา และในด้านสังคม
LB311 Psychology foe Life and Work
การประยุกต์หลักการทางจิตวิทยาในการพัฒนาประสิทธิภาพของตนเองเพื่อนำไปสู่การทำงาน ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลช่วยให้ประสบความสำเร็จในการเลือกอาชีพและการทำงานให้เหมาะสมกับตัวเอง


SC201 Man and Environment
ศึกษาพื้นฐานเรื่องสภาพแวดล้อม มาประยุกต์ให้เกิดแนวคิดอย่างวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ พันธุศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ ประชากรศาสตร์ พิษวิทยา รวมถึงระบบภูมิคุ้มกันเพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถเข้าใจถึงแนวทางของการเกิดเทคโนโลยียุคใหม่และการใช้งานอย่างถูกต้อง ตลอดจนการสร้างทัศนคติอันเหมาะสมต่อกฎหมายและอนุสัญญาว่าด้วยสิ่งแวดล้อม

EC 200: Practical Economics for Daily Life
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสำหรับชีวิตประจำวันและมุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้ในชั้นเรียนไปพัฒนาใช้ได้เองโดยง่าย โดยเนื้อหาจะมุ่งเน้นถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในเวลานั้นและอธิบายเนื้อหาโดยใช้ตัวอย่างของสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจ ทั้งนี้ครอบคลุมการศึกษาวงจรทางเศรษฐกิจในทุกระดับ ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นในทางเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนและกำไรจากการผลิต ตลาด ตลาดเงิน ตลาดทุน นโยบายรัฐบาล ปัญหาเศรษฐกิจการค้าและการเงินระหว่างประเทศ ตลอดจนความรู้รอบตัวเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

EC 222: Sufficiency Economy
ศึกษาถึงความหมาย ปรัชญาและหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง และการนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตประจำวันภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ โดยศึกษาบทเรียนจากเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจของไทยในปี 2540 ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ของทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริกับเศรษฐกิจพอเพียงสหกรณ์ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาที่นำไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเองอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระดับต่างๆอย่างเป็นขั้นตอน รวมไปถึงการศึกษานอกสถานที่ในกรณีศึกษาต่างๆทั่วประเทศ

EN 402: English in Music and Movies / ภาษาอังกฤษจากเพลงและภาพยนตร์
เรียนรู้และซาบซึ้งกับสำนวนภาษา สนุกกับการตีความหมายพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเพลงและภาพยนตร์

EN412: Conversation for Social Interaction / การสนทนาเพื่อการติดต่อทั่วไปในสังคม
ศึกษาและฝึกการแสดงความคิดเห็น การอภิปรายในหัวข้อต่างๆ ที่คัดเลือกจากเรื่องราวและสถานการณ์ปัจจุบันที่กำลังเป็นที่สนใจ

FI 316: Personal Financial Planning
ศึกษาถึงความสำคัญของการวางแผนการเงิน การกำหนดเป้าหมายทางการเงินที่ดี กระบวนการในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล การจัดทำงบดุล งบรายได้ ค่าใช้จ่าย และงบประมาณเงินสดส่วนบุคคล การจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน การวางแผนการลงทุน การออม การประกันภัย และการวางแผนทางภาษีส่วนบุคคล การสร้างวินัยทางการเงินให้ตนเอง รวมตลอดถึงการวางแผนการเงินหลังเกษียณ

TH111: Thai Usage
ทักษะการใช้ภาษาไทย ด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน

TM231: World Civilization for Tour Guiding
ศึกษาพัฒนาของอารยธรรมตะวันตก อารยธรรมตะวันออก และอารยธรรมไทย ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความเชื่อ วรรณคดี และศิลปะ


CO 301: Pre-Cooperative Education
ศึกษาแนวคิดและความเข้าใจของระบบสหกิจศึกษา ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมและทักษะด้านต่างๆ อาทิการเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ เทคนิคการเข้ารับสัมภาษณ์งาน การพัฒนาทักษะในการสื่อสาร บุคลิกภาพ การทำงานเป็นตัน วัฒนธรรมองค์กรเทคนิคการคิดอย่างสร้างสรรค์ เทคนิคการเขียนรายงาน และการนำเสนอ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และข้อควรปฏิบัติในระหว่างการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยในสถานประกอบการ

CS 202: Introduction to Business Computing
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ชนิดของคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวผลกลางหน่วยรับข้อมูลและแสดงผลลัพธ์ซอร์ฟแวร์ ฮาร์ดแวร์และพีเพอร์แวร์ การนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานธุรกิจ เน้นให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ การใช้งาน Windows การนำไมโครคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้งานใช้กับงานด้านต่างๆ เช่น การนำมาประยุกต์ใช้กับงานด้านการจัดพิมพ์และเก็บเอกสาร จดหมาย รายงาน การจัดรูปแบบเอกสาร การนำมาประยุกต์กับงานด้านการสร้างแฟ้มข้อมูล การป้อนข้อมูล การแสดงรายการข้อมูล การพิมพ์ผลลัพธ์ นอกจากนี้ยังนำมาใช้ในงานด้าน Spreadsheet การพิมพ์รายงานและการสร้างกราฟจากข้อมูล โดยศึกษาจากโปรแกรมสำเร็จรูป

IT 201: Computer and Information Technology
ศึกษาพื้นฐานเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ศึกษาโปรแกรมประยุกต์ การนำเสนอสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในสังคมปัจจุบันและเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ในอนาคต รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง

OH 325: Personality DevelopmentH
ศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพภายในและภายนอก ศึกษาถึงวิธีการปรับปรุงบุคลิกภาพในด้านการแต่งกายให้เหมาะสม การแต่งกายของสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี การบำรุงรักษาสุขภาพการวางตัว การปรากฏตัวต่อที่ชุมชน การพัฒนาลักษณะนิสัยส่วนตัว ศึกษาเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์มารยาทไทยและมารยาทในการสมาคม การฝึกพูดในรูปแบบต่าง ๆ บุคลิกภาพของการเป็นผู้นำบุคลิกภาพในการสมัครงาน มารยาทในการประชุม ตลอดจนวัฒนธรรมและประเพณีไทย

MG 101: Introduction to Business
ศึกษาถึงรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมถึงกิจการตั้งแต่ เจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด ลักษณะสภาพแวดล้อมของธุรกิจ กิจกรรมทางธุรกิจด้านการผลิตการตลาด การเงิน การบัญชี และการบริหารงานบุคคล กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ สถาบัน
การเงิน เอกสารเครดิตต่าง ๆ และการบริหารจัดการ เพื่อปูพื้นฐานแนวคิดของการบริหารธุรกิจและเพื่อให้เกิดความเข้าใจในกิจกรรมแต่ละด้านของธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิชาเฉพาะด้านต่อไป

MG 112: Management
ศึกษาถึงวิวัฒนาการของแนวความคิดและทฤษฎีทางการจัดการ หลักและแนวคิดเกี่ยวกับหน้าที่ทางด้านการจัดการ อันได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทำงาน การสั่งการ การจูงใจ และการควบคุม รวมถึงศึกษาทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการจัดการ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ

MG 323: Leadership and Team Development
ศึกษาถึงความหมายและรูปแบบของผู้นำ บทบาทของผู้นำในการสร้างแรงจูงใจ และความร่วมมือของบุคลากรทุกระดับชั้นในองค์การ เพื่อให้เกิดการสร้างและพัฒนาทีมงานที่ดี ด้วยการเสริมสร้างบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ รวมทั้งฝึกฝนทักษะ และความสามารถในการเป็นผู้บริหาร และผู้นำทีม เพื่อให้นักบริหารสามารถกำหนดแนวทาง และพัฒนาความสามารถในการเป็นผู้นำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

MG 411: E-Business Management
ศึกษาถึงระบบเครือข่าย องค์ประกอบพื้นฐาน โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ที่ใช้ในระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และประเด็นทางกฎหมาย จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาดของระบบเครือข่าย ตลอดจนการบริหารงานด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ นับตั้งแต่การวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ และการควบคุมงานในระดับปฏิบัติการ

OH 312: Organization Behavior
ศึกษาถึงพฤติกรรม บุคคล กลุ่ม และองค์การ ความรู้ทางด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา มนุษยวิทยา รวมถึงการติดต่อสื่อสาร การจูงใจ ภาวะผู้นำ การตัดสินใจ การเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้งในองค์การ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจพฤติกรรมของคนที่ทำงานในองค์การร่วมกันและการบริหารงานมีทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

OH 313: Motivation Techniques
ศึกษาถึงบทบาท สถานภาพของการจูงใจในหน่วยงานหรือองค์การ ความหมายของการจูงใจ ความสำคัญของการจูงใจ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ ทฤษฎีแรงจูงใจทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน แนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือน ตลอดจนการนำหลักการจูงใจไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตขององค์การ

OH 417: Business Professional Skills
ศึกษาและฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเสริมสร้างบุคลิกภาพของความเป็นนักธุรกิจมืออาจชีพ ได้แก่ การพูดในที่ชุมชน การนำเสนอผลงาน การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจในรูปแบบของการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคม ตลอดจนคุณธรรมและจรรยาบรรณของนักธุรกิจ

MG 440: Go : The Strategic Thinking Skill
ศึกษาถึงกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน การคิดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์แบบเป็นเหตุเป็นผล ตลอดจนการพัฒนาการคิดเพื่อค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา การศึกษาจะเน้นรูปแบบการเรียนรู้จากเกมหมากล้อม โดยให้นักศึกษาได้ทดลองฝึกปฏิบัติและฝึกเล่นจริง

Aphinya.boon
Posts: 1
Joined: Fri Apr 28, 2017 1:11 pm

Re: วิชาเปิดเป็นวิชาปรับคะแนนเฉลี่ยสะสม ภาคฤดูร้อน/2560

Postby Aphinya.boon » Fri Apr 28, 2017 1:11 pm

jate.p wrote:รายวิชาเพื่อลงทะเบียนเรียนปรับคะแนนเฉลี่ยสะสม หรือเป็นวิชาเลือกอิสระ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

คณะบริหารธุรกิจ
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต Section
OH325 Personality Development 3 1011
MG101 Introduction to Business 3 1011
MK325 Fashion Marketing 3 1011
MK415 Current Issues in Marketing 3 3011

คณะมนุษยศาสตร์
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต Section
ELC201 Chinese Language and Culture I 3 2011
HM362 Bartending 3 3011
HM366 Introduction to Wine 3 3011
HM371 Basic Flower Arrangement 3 3011
HM474 Basic Patisserie 3 3011,3012
LB103 Comparative Civilization 3 3011
LB105 Study Skill 9600
LB 214 Reasoning 3 3011
LB222 Group Processes 3 3011
LB233 Politics and Economics in Thai Society 3 3011
LB303 Thai Culture 3 9600
LB304 Family Studies 3 3011,9600
LB444 Seminar on SEA Problems 3 3011
SC201 Man and Enviroment 3 3011
TH111 Thai Usage 3 3011, 3012

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต Section
CO301 Pre-Cooperative Education 3 4811,4812,4813,4814

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต Section
CS202 Introduction to Business Computing 3 3011
IT201 Computer and Information Technology 3 1011,1012,1013,1014,6011

คณะเศรษฐศาสตร์
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต Section
EC200 Practical Economics for Daily Life 3 1011,1012
EC222 Sufficiency Economy 3 1011,1012
.


OH 325: Personality DevelopmentH
ศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพภายในและภายนอก ศึกษาถึงวิธีการปรับปรุงบุคลิกภาพในด้านการแต่งกายให้เหมาะสม การแต่งกายของสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี การบำรุงรักษาสุขภาพการวางตัว การปรากฏตัวต่อที่ชุมชน การพัฒนาลักษณะนิสัยส่วนตัว ศึกษาเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์มารยาทไทยและมารยาทในการสมาคม การฝึกพูดในรูปแบบต่าง ๆ บุคลิกภาพของการเป็นผู้นำบุคลิกภาพในการสมัครงาน มารยาทในการประชุม ตลอดจนวัฒนธรรมและประเพณีไทย

MG 101: Introduction to Business
ศึกษาถึงรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมถึงกิจการตั้งแต่ เจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด ลักษณะสภาพแวดล้อมของธุรกิจ กิจกรรมทางธุรกิจด้านการผลิตการตลาด การเงิน การบัญชี และการบริหารงานบุคคล กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ สถาบัน
การเงิน เอกสารเครดิตต่าง ๆ และการบริหารจัดการ เพื่อปูพื้นฐานแนวคิดของการบริหารธุรกิจและเพื่อให้เกิดความเข้าใจในกิจกรรมแต่ละด้านของธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิชาเฉพาะด้านต่อไป

MK325: Fashion Marketing
ถึงประวัติที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ สภาพแวด ล้อมทางการตลาด แนวโน้มของอุตสาหกรรม และศัพท์เทคนิคต่าง ๆ ตลอดจนศึกษาถึงกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาดของสินค้าแฟชั่นเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ

MK415: Current Issues in Marketing
ศึกษาถึงหัวข้อ ข่าวสารทางการตลาดที่น่าสนใจในปัจจุบัน รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่ในแวดวงธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์ อธิบาย ประเมินสถานการณ์ และคาดคะเน โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางการตลาด และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

ELC201: Chinese Language and Culture I
ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนในชีวิตประจำวัน

HM 362: Bartending
ศึกษาเครื่องดื่มและส่วนผสมประเภทต่างๆ ทั้งที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ การเลือกใช้อุปกรณ์ ลีลาการผสมเครื่องดื่มและการเสิร์ฟ
การคำนวณส่วนผสมของเครื่องดื่ม เน้นการเรียนภาค ทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไปเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปสร้างสรรค์เครื่องดื่มชนิดใหม่ๆ ได้

HM 366: Introduction to Wine
ศึกษาประวัติความเป็นมา ถิ่นกำเนิด ประเภทและชนิดของไวน์ ขั้นตอนการผลิต การเก็บรักษา การอ่านฉลากและการเลือกซื้อ รวมถึงการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะกับไวน์แต่ละชนิด รสชาติของไวน์ การเก็บรักษาไวน์ การเปิดและเสิร์ฟไวน์ ความรู้เรื่องไวน์กับสุขภาพ มีการศึกษานอกสถานที่

HM 371: Basic Flower Arrangement
ศึกษาทฤษฎีและองค์ประกอบต่างๆ หลักการและความรู้เบื้องต้นในการจัดดอกไม้ ลักษณะและการดูแลรักษาดอกไม้ชนิดต่างๆ อุปกรณ์ในการ
จัดดอกไม้ การเลือกรูปทรงของแจกันเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดดอกไม้ทั้งแบบตะวันออกและตะวันตก เน้นการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไปเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปสร้างสรรค์การจัด

HM 474: Basic Patisserie
ศึกษาความรู้พื้นฐานในการทำขนมอบ รู้จักส่วนผสมและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการทำขนม ลักษณะของขนมอบประเภทต่างๆ หลักการพื้นฐาน และเทคนิคต่างๆ ในการทำขนม โดยเน้นการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไปเพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำขนมอบแบบง่ายได้

LB103 Comparative Civilization
เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการอารยธรรมของโลกในอดีตจนถึงปัจจุบัน ศึกษาเปรียบเทียบวิวัฒนาการของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออกตั้งแต่เริ่มแรกถึงปัจจุบัน ความขัดแย้งและการผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวันตกและตะวันออกทางด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 16 จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 20 ซึ่งได้หล่อหลอมเป็นพื้นฐานของอารยธรรมโลกปัจจุบัน

LB105 Study Skill
ศึกษาและเพิ่มพูนทักษะในการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยศึกษาการใช้เวลาให้เหมาะสม ศึกษาวิธีฟังและจดคำบรรยาย การอ่านตำรา การเตรียมตัวสอบ วิธีทำข้อสอบ การใช้ห้องสมุด การศึกษาค้นคว้า รวมทั้งระเบียบและวิธีการในการเขียนรายงานหรือภาคนิพนธ์

LB 214: Reasoning
ศึกษากฎเกณฑ์การใช้เหตุผลโครงสร้างของการอ้างเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับการใช้เหตุผลเกณฑ์ตัดสินความสมเหตุสมผล การหาข้อความที่ละไว้ การสรุปจากตัวอย่าง การหาสาเหตุการพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อสรุป ข้อบกพร่องในการใช้เหตุผล การวิเคราะห์การใช้เหตุผลในชีวิตประจำวันLB222: Group Processes
ศึกษาทฤษฏีของกลุ่มธรรมชาติ และตัวประกอบต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการรวมกลุ่มการพัฒนากลุ่ม โครงสร้างของกลุ่ม และการปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มของสมาชิกในกลุ่ม

LB233 Politics and Economics in Society
ศึกษาถึงลัทธิทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจที่สำคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและเศรษฐกิจ เปรียบเทียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจในสังคมที่มีรูปแบบการปกครองแตกต่างกัน และศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดจากระบบการเมืองและสรษฐกิจที่มีต่อสังคม

LB303 Thai Culture
ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมไทยกับความเป็นชาติไทย อันได้แก่ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ประเพณีเทศกาล ความรู้ทั่วไปทางจิตรกรรมและประติมากรรมไทย ประวัติศิลปะไทย ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ไทย ฯลฯ

LB 304: Family Studies
ศึกษาถึงข้อเท็จจริงและปัญหาในด้านความรับผิดชอบของชีวิตการครองเรือน ด้านความเป็นบิดามารดา และในด้านสังคม

LB 444: Seminar on SEA Problems
ศึกษาปัญหาหลักของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการอภิปรายเน้นทางด้านความสัมพันธ์และการเมืองระหว่างประเทศ ปัญหาการเมืองภายในประเทศ ปัญหาเขตแดนปัญหาความมั่นคงของประเทศ อาทิ ปัญหาคอรัปชั่น ความยากจน ตลอดจนศึกษาพัฒนาการทางด้าน
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อม

SC 201: Man and Environment
ศึกษาพื้นฐานเรื่องสภาพแวดล้อมมาประยุกต์ให้เกิดแนวคิดอย่างวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ พันธุศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ ประชากรศาสตร์ พิษวิทยารวมถึงระบบภูมิคุ้มกันเพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาจริยธรรม สิ่งแวดล้อม สามารถเข้าใจถึงแนวทางของการเกิดเทคโนโลยียุคใหม่ และการใช้งานอย่างถูกต้อง ตลอดจนการสร้างทัศนคติอันเหมาะสมต่อกฎหมายและอนุสัญญาว่าด้วยสิ่งแวดล้อม

TH111: Thai Usage
ศึกษาลักษณะของภาษาไทย ความรู้พื้นฐานการใช้ภาษาไทย หลักการฟัง พูด อ่านและเขียน ลักษณะของความเรียงการใช้โวหารและภาพพจน์ในงานเขียน การเขียนติดต่อทางกิจธุระเพื่อนำไปใช้ติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน

CO 301: Pre-Cooperative Education
ศึกษาแนวคิดและความเข้าใจของระบบสหกิจศึกษา ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมและทักษะด้านต่างๆ อาทิการเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ เทคนิคการเข้ารับสัมภาษณ์งาน การพัฒนาทักษะในการสื่อสาร บุคลิกภาพ การทำงานเป็นตัน วัฒนธรรมองค์กร
เทคนิคการคิดอย่างสร้างสรรค์ เทคนิคการเขียนรายงาน และการนำเสนอ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และข้อควรปฏิบัติในระหว่างการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยในสถานประกอบการ

CS 202: Introduction to Business Computing
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ชนิดของคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวผลกลางหน่วยรับข้อมูลและแสดงผลลัพธ์ซอร์ฟแวร์ ฮาร์ดแวร์และพีเพอร์แวร์ การนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานธุรกิจ เน้นให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ การใช้งาน Windows การนำ
ไมโครคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้งานใช้กับงานด้านต่างๆ เช่น การนำมาประยุกต์ใช้กับงานด้านการจัดพิมพ์และเก็บเอกสาร จดหมาย รายงาน การจัดรูปแบบเอกสาร การนำมาประยุกต์กับงานด้านการสร้างแฟ้มข้อมูล การป้อนข้อมูล การแสดงรายการข้อมูล การพิมพ์ผลลัพธ์ นอกจากนี้ยังนำมาใช้ในงานด้าน Spreadsheet การพิมพ์รายงานและการสร้างกราฟจากข้อมูล โดยศึกษาจากโปรแกรมสำเร็จรูป

IT 201: Computer and Information Technology
ศึกษาพื้นฐานเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ศึกษาโปรแกรมประยุกต์ การนำเสนอสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในสังคมปัจจุบันและเทคโนโลยีของ
คอมพิวเตอร์ในอนาคต รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง

EC 200: Practical Economics for Daily Life
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสำหรับชีวิตประจำวันและมุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้ในชั้นเรียนไปพัฒนาใช้ได้เองโดยง่าย โดยเนื้อหาจะมุ่งเน้นถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในเวลานั้นและอธิบายเนื้อหาโดยใช้ตัวอย่างของสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจ ทั้งนี้ครอบคลุมการศึกษาวงจรทางเศรษฐกิจในทุกระดับ ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นในทางเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนและกำไรจากการผลิต ตลาด ตลาดเงิน ตลาดทุน นโยบายรัฐบาล ปัญหาเศรษฐกิจการค้าและการเงินระหว่างประเทศ ตลอดจนความรู้รอบตัวเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

EC 222: Sufficiency Economy
ศึกษาถึงความหมาย ปรัชญาและหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง และการนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตประจำวันภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ โดยศึกษาบทเรียนจากเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจของไทยใน
ปี 2540 ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ของทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริกับเศรษฐกิจพอเพียงสหกรณ์ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาที่นำไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเองอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระดับต่างๆอย่างเป็นขั้นตอน รวมไปถึงการศึกษานอกสถานที่ในกรณีศึกษาต่างๆทั่วประเทศ


Return to “สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests