Page 1 of 1

สอบถามเรื่องลงทะเบียนเรียน

Posted: Thu Jul 21, 2016 2:47 pm
by narawit.than
1.การลงทะเบียนเรียนออนไลน์ปี 4 เทอม 1/2559 มีกำหนดหน่วยกิตขั้นต่ำไหม? / 6 หน่วยกิต สามารถลงทะเบียนได้ไหม?
- เนื่องจากว่าเทอมนี้ผมสามารถลงได้เพียงแค่ 3 วิชา วิชาละ 2 หน่วยกิต (รวม 6 หน่วยกิต)
- วิชาเสรีผมเก็บครบ 3 วิชา 9 หน่วยกิตแล้ว / วิชาโท(โท บริหาร) 5 วิชา 15 หน่วยกิตครบแล้ว

2.สงใสเรื่องวิชาโทบริหาร ตามในหลักสูตรที่กำหนดให้มี ทั้งหมด 6 วิชา และผมเลือกลงไปเพียงแค่ 5 วิชา 15 หน่วยกิต แล้วอีก 1 วิชานั้นผมต้องลงเรียนอีกหรือไม่
- เพราะตามหลักสูตรของคณะนิเทศฯให้ลงวิชาโทเพียง 15 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาโทบริหารธุรกิจ สำหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
- MG 112 Management
- MG 222 Entrepreneurship and Business Development
- MK 328 Service Marketing
- MK 428 E-Marketing
- OH 212 Human Resource Management
- FI 316 Personal Finance Planning (ตัวนี้ยังไม่ได้เรียน)

ผมรหัส 15603....

Re: สอบถามเรื่องลงทะเบียนเรียน

Posted: Thu Jul 20, 2017 6:40 pm
by papakorn.vong
ตารางสอบชนกันควรทำยังไงคะ :cry: