Page 1 of 1

ผมเข้า ursa ไม่ได้เลยครับ

Posted: Mon Aug 01, 2011 9:06 pm
by rinnapat.pras
ช่วยเช็คให้ทีนะครับ เป็นกังวลมากเข้า ursa ไม่ได้ ขึ้น Access Denied ตลอด รหัสผ่านเดิมด้วย ไม่รู้เป็นอะไรครับ

Re: ผมเข้า ursa ไม่ได้เลยครับ

Posted: Tue Sep 25, 2012 12:58 pm
by 1520209709
ผมก็เป็นเหมือนกันครับ เพิ่งจะเป็นเนียครับ

Re: ผมเข้า ursa ไม่ได้เลยครับ

Posted: Sat Oct 13, 2012 9:14 am
by payon.k
ให้นักศึกษามาติดต่อด้วยตนเองที่ศูนย์คอมครับ