Search found 2 matches

by navaporn.s
Sat Jan 29, 2011 10:35 am
Forum: สถาบันภาษา
Topic: โครงการอบรม TOEIC ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
Replies: 0
Views: 10881

โครงการอบรม TOEIC ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

สถาบันภาษาเปิดโครงการอบรม TOEIC ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษานี้ที่วิทยาเขตกล้วยน้ำไท จำนวน 40 ชั่วโมง ค่าอบรม 3,500 บาท เรียนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 20 ส.ค. ถึง 4 ก.ย. 2554 โดยเปิดรับสมัครแล้วต้งแต่บัดนี้จนถีงวันที่ 19 ส.ค. ที่สถาบันภาษาหรือฝ่ายการเงินทั้งสองวิทยาเขต นักศึกษาที่สนใจโครงกา...
by navaporn.s
Wed Nov 17, 2010 1:16 pm
Forum: สถาบันภาษา
Topic: โครงการอบรมภาษาอังกฤษ Conversation@Work
Replies: 0
Views: 8907

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ Conversation@Work

สถาบันภาษาเปิดโครงการอบรม Conversation@Work สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนสนทนาภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติ เพื่อใช้ในการฝึกงานหรือทำงานในอนาคต โดยปูพื้นฐานตั้งแต่การสนทนาในชิวิตประจำวัน การรับโทรศัพท์ การพูดคุยติดต่อกับลูกค้าในโอกาสต่างๆ การสัมภาษณ์งาน เป็นต้น โดยเปิดสอน 2 กลุ่ม ที่วิทยาเขตกล้วยน...

Go to advanced search