Search found 1 match

by narawit.than
Thu Jul 21, 2016 2:47 pm
Forum: สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ
Topic: สอบถามเรื่องลงทะเบียนเรียน
Replies: 1
Views: 1254

สอบถามเรื่องลงทะเบียนเรียน

1.การลงทะเบียนเรียนออนไลน์ปี 4 เทอม 1/2559 มีกำหนดหน่วยกิตขั้นต่ำไหม? / 6 หน่วยกิต สามารถลงทะเบียนได้ไหม? - เนื่องจากว่าเทอมนี้ผมสามารถลงได้เพียงแค่ 3 วิชา วิชาละ 2 หน่วยกิต (รวม 6 หน่วยกิต) - วิชาเสรีผมเก็บครบ 3 วิชา 9 หน่วยกิตแล้ว / วิชาโท(โท บริหาร) 5 วิชา 15 หน่วยกิตครบแล้ว 2.สงใสเรื่องวิชาโทบร...

Go to advanced search